Disclaimer

Deze website is strikte eigendom van Your Home.

Identiteit en contactgegevens van Your Home

Adres: Kortrijkseweg 154A, 8791  Beveren-Leie (Waregem)
Rechtsvorm : BV
Vennootschapsnaam : Your Home BV
Handelsnaam:  Your Home
Maatschappelijke zetel: Kortrijkseweg 154A, 8791  Beveren-Leie (Waregem)
BTW-nummer: BE 0866.175.554
Telefoon: +32 56 755 788
E-mail:  info@yourhome.be
Hyperlink website : https://www.yourhome.be


Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website van Your Home verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u via de website gebruik maakt.
 • Vooraleer u gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de website van Your Home, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de button ‘ok’ aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de website.
 • De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.
 • Your Home behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.
 • Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd voor de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

Gebruiksvoorwaarden

 • Informatie op de Website
  • Your Home zorgt ervoor dat de inhoud op de website, nl. het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks de inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Your Home geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
  • Your Home kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.
  • De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Your Home.
  • De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Your Home i.v.m. de werking en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.
 • Uw verplichtingen
  • U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

Verwerking van persoonsgegevens

Your Home respecteert uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website, kunt u de privacy policy raadplegen op:https://www.sitemn.gr/YourHome/privacy-policy/


Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

Your Home levert inspanningen zodat de inhoud van deze website volledig, juist en nauwkeurig is. Indien de website informatie zou bevatten die onjuist is, zal Your Home  het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd of aangevuld worden.

Your Home is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:
 • Rechtstreekse of onrechtstreekse schade door enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de website
 • Eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de website 
 • Indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, tijdverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.)
 • Gevallen van overmacht

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website met inbegrip van alle onderdelen ervan  (alle informatie waaronder alle teksten, afbeeldingen, logo’s, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie)
behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Your Home.

Het is u met andere woorden te allen tijde verboden de website, inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Your Home.

U erkent en aanvaardt dat de informatie of de inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Your Home integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten) kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten in dit verband.

Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Your Home via e-mail: info@yourhome.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 1 januari 2021.
© 2021 Your Home. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Kantoor

Your Home bv
BIV: 504.564

Kortrijkseweg 154A - 8791
Beveren-Leie (Waregem)
Routebeschrijving

info@yourhome.be
056/755 788

Kijkwoning
Zwevegemsestraat 127 - 8530
Stasegem (Harelbeke)
 

Your Home is aangsloten bij volgende beroepsorganisaties

Erkend vastgoedmakelaar & bemiddelaar

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
BIV - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel
Land van erkenning: België
ON-nummer : BE0866.175.554 - RPR Kortrijk

Waarborgorganisme Derdengelden
Belfius BE29 7795 9678 5864
BA & Waarborgorganisme:
AG Insurance - polis 995.42.919