Privacy policy

PRIVACYVERKLARING YOUR HOME

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?


Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:
 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website(s) www.yourhome.be, eigendom van YOUR HOME en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met YOUR HOME in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert


2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


2.1 Verwerkingsverantwoordelijke
YOUR HOME is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoons-gegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:
 • Per post via: YOUR HOME BV, Kortrijkseweg 154A, 8791  Beveren-Leie (Waregem), België
 • Telefonisch op: +32 56 755 788
 • Per e-mail: privacy@yourhome.be
 • Via de website: www.yourhome.be

2.2 Verwerker
YOUR HOME kan beroep doen op gegevensverwerkers. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van YOUR HOME uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht is de veiligheid en vertrouwelijkheid van de per-soonsgegevens te verzekeren.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


YOUR HOME verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt YOUR HOME volgende catego-rieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):
 • Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatiegegevens)
 • Uw gezinssamenstelling
 • Uw wooninteresses, woningkenmerken of regio waarin u een woning zoekt
 • Uw rijksregisternummer
 • Eventuele financiële bijzonderheden


4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?


YOUR HOME verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van YOUR HOME om u te kunnen helpen met haar producten of dien-sten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privcacyverklaring.


5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?


YOUR HOME verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van onder-steuning of uitvoeren van onze diensten;
 • Om u op de hoogte te houden van voor u interessante panden of woningen en omtrent eventuele aanbiedingen, promoties, acties, enzovoort


6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?


Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van YOUR HOME handelen, verwerkt YOUR HOME uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming hebt gege-ven.

YOUR HOME heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.


7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?


YOUR HOME bewaard uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kun-nen voordoen met betrekking tot de door YOUR HOME geleverde producten en diensten.


8. Welke rechten heeft u?


8.1 Recht op informatie
Via onderhavige Privacyverklaring wenst YOUR HOME u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en pro-portionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2 Recht op inzage
U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en YOUR HOME te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om YOUR HOME om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij u verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door YOUR HOME een administratieve kost worden aangerekend.

8.3 Recht op verbetering
U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan YOUR HOME.

8.4 Recht op gegevenswissing
U hebt het recht YOUR HOME te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van YOUR HOME om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat YOUR HOME uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

YOUR HOME behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk wor-den gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van gegevensverwerking
U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:
 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door YOUR HOME werden verwerkt en YOUR HOME heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door YOUR HOME onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • YOUR HOME heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

8.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking
U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marke-ting’ doeleinden. YOUR HOME zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan YOUR HOME verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart YOUR HOME dat u aan dergelijke geau-tomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door YOUR HOME uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onder-worpen.


9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan YOUR HOME te richten via één van de volgende kanalen:
 • Via aangetekend schrijven aan: YOUR HOME BV, Kortrijkseweg 154A, 8791 Waregem, België
 • Via e-mail aan: privacy@yourhome.be

10. Welke cookies gebruiken we?


Wanneer u de website van YOUR HOME bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring via deze link


11. Hoe kunt u klacht indienen?


Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.


12. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?


YOUR HOME heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haarwebsite. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.


13. Toepasselijk recht en rechtsgebied


Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

Kantoor

Your Home bv
BIV: 504.564

Kortrijkseweg 154A - 8791
Beveren-Leie (Waregem)
Routebeschrijving

info@yourhome.be
056/755 788

Kijkwoning
Zwevegemsestraat 127 - 8530
Stasegem (Harelbeke)
 

Your Home is aangsloten bij volgende beroepsorganisaties

Erkend vastgoedmakelaar & bemiddelaar

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
BIV - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel
Land van erkenning: België
ON-nummer : BE0866.175.554 - RPR Kortrijk

Waarborgorganisme Derdengelden
Belfius BE29 7795 9678 5864
BA & Waarborgorganisme:
AG Insurance - polis 995.42.919