Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Dat betekent dat u volledig en onvrijwillig werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of dat u een tegemoetkoming krijgt van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid. U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse overheid.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.

U bent volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit. U bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk:

  • Als werknemer met een contract van onbepaalde duur
  • Als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens één jaar bij uw huidige werkgever (uitzendarbeid komt niet in aanmerking)
  • Als zelfstandig in hoofdberoep

Er mag in die 12 maanden wel een onderbreking zijn door ziekten van beperkte duur (max. 15 werkdagen) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, …

Personeel uit het onderwijs moet 12 maanden tewerkstelling aantonen, niet noodzakelijk in dezelfde school. De grote vakantieperiode telt niet mee voor die 12 maanden, maar wordt ook niet als onderbreking beschouwd. Maar er mogen geen ‘werkloze’ dagen in die 12 maanden zitten.

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:

  • Het bouwen van een woning
  • Het kopen van een woning
  • Het renoveren van een woning

U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).

Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden.

Het geleende bedrag is minimaal € 50.000,00 voor het bouwen, kopen of kopen en renoveren van een woning. Het geleende bedrag is minimaal € 25.000,00 voor het renoveren van uw woning.

Een herfinanciering van een lening (waarop nog geen verzekering zat), een lening om een andere lening te financieren en een lening om alleen bouwgrond aan te kopen, komen niet in aanmerking.

De woning moet:

  • Uw enige woning zijn
  • Uw hoofdverblijfplaats zijn of worden
  • In het Vlaamse Gewest liggen

De geschatte verkoopwaarde (zonder BTW of registratierechten) van de woning en bouwgrond door de bank is niet hoger dan € 320.000,00 voor woningen in het Vlaamse Gewest en niet hoger dan € 368.000,00 voor woningen in het Vlabinvestgebied.

Er zijn geen inkomensgrenzen voor de aankoop van een woning (en/of renovatiewerken) en voor renovatiewerken.

Er zijn wel inkomensgrenzen voor een nieuwbouw. Als u de energienorm E70 niet behaalt en een gezamenlijk belastbaar inkomen hebt dat hoger is dan € 42.090,00 voor een alleenstaande, € 60.120,00 voor wettelijk of feitelijk samenwonenden (te verhogen met € 3.370,00 per persoon ten laste) of € 60.120,00 voor een alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met € 3.370,00 per extra persoon ten laste), dan krijgt u geen verzekering.

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan, binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening. Als u een partner (medeontlener) hebt, moet u slechts één aanvraagformulier (via www.wonenvlaanderen.be) invullen.
U ontvangt binnen de 2 weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging. 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden. Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop Wonen-Vlaanderen uw aanvraag heeft ontvangen.

Als u verzekerd bent en u valt zonder werk, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Vanaf de aanvraag geldt er telkens een wachtperiode van 3 maanden.

U kunt pas een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen, als u kunt aantonen dat u minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent. De tegemoetkoming werkt niet met terugwerkende kracht. Voor de wachttermijn krijgt u dus geen tegemoetkoming.

Het bedrag dat u ontvangt, is afhankelijk van uw inkomensverlies, uw maandelijkse afbetaling en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,00 per maand en uitzonderlijk € 600,00 per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E70. Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen. Als er een onderbreking zit, dan worden verschillende periodes opgeteld. Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet u opnieuw minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben.

De einddatum van de verzekeringspolis heeft geen effect op de periode van tegemoetkoming. Dat zijn twee afzonderlijke termijnen. Zo lang de verzekeringstermijn loopt (max. 10 jaar), kunt u de tegemoetkoming aanvragen, maar het is perfect mogelijk dat u de maandelijkse tegemoetkoming nog ontvangt wanneer de einddatum van de polis is verstreken.

Bron: www.vlaanderen.be

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788