Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen voldoen aan bepaalde energienormen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

Energienormen voor nieuwbouw en renovatie

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, enz…

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, architect of EPB-verslaggever.

1. Aanstellen van een verslaggever
Voor de start van de werken moet u als aangifteplichtige of bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. De verslaggever zal tijdens het bouwproces opvolgen en rapporteren of er aan de energienormen voldaan wordt. Bij bouwaanvragen vanaf 2006 moet u ook een ventilatieverslaggever aanstellen.

2. Indienen van de startverklaring
Voor de start van de werken maakt de verslaggever vooraf een berekening om te controleren of er aan de energienormen wordt voldaan in het bouwproject. Die berekening neemt hij op in de startverklaring, die hij indient bij het Vlaams Energieagentschap.

3. Opvolging van materiaal- installatiekeuzes
Tijdens de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden, nauwkeuring bijhouden. In deze fase behoudt u als bouwheer de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

4. Indienen van de EPB-aangifte
Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op. Dat is een berekening op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen, enz… De verslaggever dient de EPB-aangifte uiteindelijk definitief in bij het Vlaams Energieagentschap. De bouwheer krijgt nadien een ondertekende kopie.

5. Overhandiging van het energieprestatiecertificaat
Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte ‘energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw’ af. Dat EPC Bouw geldt als bewijs of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder ander het E-peil.

Als bouwheer of aangifteplichtige kunt u een boete krijgen als:

  • De startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
  • De EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend
  • Als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen


Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete. Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

Is het toegekende E-peil van een nieuwbouwwoning aanzienlijk lager dan de norm? Dan wordt die energiezuinig beloond.

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788